REGULAMIN CHAMPION FITNESS CLUB

 1. Osoby korzystające z siłowni i zajęć ruchowych zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu CHAMPION FITNESS CLUB, a także kulturalnego zachowania się.
 2. Z siłowni mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz młodzież od 16 do 18 roku życia, po okazaniu zgody podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna, ewentualnie znajdując się pod ich opieką.
 3. W pomieszczeniach siłowni i zajęć ruchowych mogą przebywać tylko osoby ćwiczące, posiadające ważny karnet, osoby z personelu lub osoby zainteresowane kupnem karnetu.
 4. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia.
 5. Torby i ubrania powinny być pozostawione w szatniach – CHAMPION FITNESS CLUB nie odpowiada za przedmioty pozostawione w szatni.
 6. Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy, a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie sportowe – zabrania się korzystania z siłowni i zajęć ruchowych w klapkach.
 7. Ze względów higienicznych obowiązkowe jest posiadanie ręcznika.
 8. W celu zapewnienia pozostałym osobom komfortu korzystania z usług Klubu każdy powinien dbać o higienę osobistą.
 9. Po wejściu do siłowni obowiązkiem osób ćwiczących jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprawdzenie kompletności elementów ruchomych.
 10. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy powiadomić opiekuna siłowni, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na osobę aktualnie ćwiczącą.
 11. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni (zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia sali bądź sprzętu sportowego) z winy ćwiczącego odpowiada osoba ćwicząca w wysokości 100% wartości szkody.
 12. Po zakończeniu ćwiczeń należy uprzątnąć stanowisko tj. odłożyć sztangielki na stojaki, rozłożyć sztangi i umieścić obciążenia sztang na stojakach, odłożyć na miejsce maty, pilki, ciężarki jak również zabrać z sali ćwiczeń butelki po wodzie, napojach.
 13. Zmiany obciążenia dokonują wyłącznie osoby ćwiczące na danym stanowisku.
 14. Każda osoba ćwicząca zna swoje możliwości i sama odpowiada za wykonywane ćwiczenia. Osoby ćwiczące zobowiązane są używać sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i wykonywać ćwiczenia bezpiecznie tzn. ćwiczyć z taką intensywnością i takimi obciążeniami, nad którymi są w stanie sami zapanować.
 15. Za wypadki, kontuzje i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu siłowni oraz zaleceń dotyczących bezpieczeństwa obsługi poszczególnych urządzeń treningowych CHAMPION FITNESS CLUB nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Członek korzystający z treningu siłowego oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, aby przeprowadzić taki trening w sposób bezpieczny oraz nie posiada jakichkolwiek przeciwskazań medycznych.
 17. Zalecamy, aby każda osoba, która chce zostać Członkiem naszego Klubu, wcześniej skonsultowała się z lekarzem, czy nie ma medycznych przeciwwskazań do korzystania z siłowni.
 18. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach przez osoby z jakimikolwiek dolegliwościami zdrowotnymi oraz kobiety w ciąży jest pozytywna konsultacja z lekarzem.
 19. Klient, który po raz pierwszy chce wykupić usługę jednorazową (wejście jednorazowe) lub karnet wielokrotnego wejścia zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem.
 20. Przed skorzystaniem z sauny należy obowiązkowo zapoznać się z zasadami jej użytkowania.
 21. CHAMPION FITNESS CLUB nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu osoby ćwiczącej powstały w wyniku nieprzestrzegania regulaminu, wskazówek i zaleceń instruktorów oraz utajenia jej stanu zdrowia.
 22. Osoby korzystające z usług Klubu nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających lub substancji zabronionych na mocy przepisów prawa.
 23. Każdy klient otrzymuje imienny karnet CHAMPION FITNESS CLUB który zobowiązany jest okazywać przy wejściu, niedozwolone jest posługiwanie się cudzym karnetem.
 24. Zakup karnetu wejściowego na siłownię jest jednoznaczny z akceptacją  ww. regulaminu.